REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ Akademia BlueCloud

Niniejszy Regulamin został stworzony w celu określenia warunków korzystania z usług oraz zasobów Platformy Edukacyjnej Akademia BlueCloud, działającej za pośrednictwem sieci Internet.

§1 Słowniczek

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1.       Udostępniający / BlueCloud – właściciel i administrator Platformy Edukacyjnej Akademia BlueClood jest BlueCloud Sp. z o.o. z siedzibą w 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 45A, NIP: 6751460515, REGON: 122395403.

2.       Platforma edukacyjna – strona internetowa, zarejestrowana w domenie …………. (wraz ze wszystkimi podstronami, które wspólnie stanowią integralną część Platformy), umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów Platformy, udostępnianie oraz pobieranie udostępnionych dokumentów.

3.       Użytkownik – zarejestrowana osoba korzystająca z zasobów Platformy.

4.       Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Platformy wykorzystywany przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Platformy. W ramach Istnieją 2 rodzaje kont – Konto Nauczyciela oraz konto Ucznia.

5.       Rejestracja na Platformie – zbiór czynności, polegający na podaniu przez osoby zainteresowane korzystaniem z Platformy odpowiednich, wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych. Czynności te polegają na podaniu imienia, nazwiska osoby, jej adresu e-mail, telefonu, ……………. oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja w/w odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

6.       Nazwa Użytkownika/Login – unikalny ciąg znaków ustalany podczas rejestracji przez potencjalnego Użytkownika Platformy na potrzeby założenia konta w Platformie, umożliwiający identyfikacje Użytkownika i późniejszego korzystania przez niego z zasobów Platformy.

7.       Hasło – niejawny ciąg znaków (znany jedynie Użytkownikowi/ Klientowi), wymagany do poprawnego zalogowania się na Platformie, umożliwienie identyfikacji Użytkownika i późniejszego korzystania przez niego z zasobów Platformy.

8.       System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;

9.       Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;

10.   Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;

11.   Ciasteczka – pliki tekstowe, w których serwery Platformy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Platformy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

12.   Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla użytkownika;

13.   Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BlueCloud.

14.   Warunki – warunki świadczenia przez BlueCloud usług drogą elektroniczną, na które składają się Regulamin oraz Polityka Prywatności;

15.   Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

16.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)

17.   Rozporządzenie 2016/679– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

18.   Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U., poz. 1000).

§2 Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa:

a.       prawa i obowiązki Udostępniającego i Użytkowników związane ze świadczeniem usługi dostępu do Platformy,

b.      zasady wyłączania odpowiedzialności Udostępniającego z tytułu świadczenia usługi dostępu do Platformy,

c.       zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.      Udostepniający świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Warunkami.

3.      Każda osoba korzystająca z Platformy Udostępniającego zobowiązana jest do przestrzegania postanowień Warunków od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

§3 Warunki świadczenia usługi i odpowiedzialność Udostępniającego

1.       W celu skorzystania ze świadczonych Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika/Klienta, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

2.       Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy jest rejestracja na Platformie

3.       W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik otrzymuje odpowiednio przydzielone konto Nauczyciela lub Ucznia, przypisane do loginu. Zakres Usługi dla Nauczyciela oraz Ucznia określa Regulamin.

4.       Użytkownik uzyskuje dostęp do konta poprzez logowanie wymagające podania loginu i hasła.

5.       Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta są niezbywalne. Udostępniający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Użytkownika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta osobom trzecim.

6.       Udostępniający może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

6.1.        Dopuścił się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

6.2.        Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Udostępniającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię udostępniającego.

7.       Użytkownik posiadający konto Nauczyciela w ramach Platformy może:

7.1.        Wyszukiwać, przeglądać, oceniać zasoby i budować listę ulubionych zasobów,

7.2.        Tworzyć prezentacje, edytować je, usuwać i udostępniać innym Użytkownikom,

7.3.        Zarządzać swoimi prezentacjami utworzonymi w oparciu o dostępne zasoby,

7.4.        Tworzyć i zarządzać swoimi materiałami utworzonymi w edytorze treści edukacyjnych,

7.5.        Tworzyć zadania dla Użytkowników posiadających konta Ucznia w oparciu o zasoby portalu i zasoby zewnętrzne,

7.6.        Przypisywać zadania poszczególnym użytkownikom posiadającym konta Ucznia,

7.7.        Korzystać z czatu i forów,

7.8.        Prowadzić audio- i wideokonferencje,

7.9.        Pracować ze swoimi uczniami,

7.10.     Monitorować pracę i postępy swoich uczniów.

8.       Użytkownik posiadający konto Ucznia w ramach Treści Edukacyjnych może:

8.1.        Przeglądać, odtwarzać udostępnione mu materiały edukacyjne,

8.2.        Wykonywać przydzielone mu w ramach konta zadania,

8.3.        Obserwować osiągane przez siebie rezultaty,

8.4.        Korzystać z poczty elektronicznej, czatu, forum i audio i wideokonferencji.

9.       Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta zarejestrowanego na Platformie osobom trzecim. Udostępniający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Użytkownika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta osobom trzecim.

10.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż z wyjątkiem informacji, produktów i usług określonych jako dostarczane przez BlueCloud, Platforma nie obsługuje, nie kontroluje i nie zatwierdza wszelkich informacji, produktów lub usług dostępnych w Platformie w jakikolwiek sposób, bez względu na to czy linki do stron osób trzecich nie powiązanych z Platformą umieszczone są w witrynie internetowej http://www........... Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Platforma nie może gwarantować i nie gwarantuje, że pliki, które można pobierać za pośrednictwem Platformy są wolne od wirusów, błędów, koni trojańskich lub innych kodów wykazujących właściwości szkodliwe lub o charakterystyce umożliwiającej dalsze ich rozprzestrzenianie. Użytkownik odpowiada za stosowanie właściwych procedur i oprogramowania, aby spełnić szczególne wymagania w celu zapobiegania utracie danych.

11.    Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem z Platformy i sieci internet. BlueCloud nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, oświadczeń ani jakichkolwiek potwierdzeń (w tym, ale nie wyłącznie, gwarancji własności lub nienaruszalności, ani dorozumianych gwarancji pokupności czy przydatności do określonego celu) w odniesieniu do Platformy, wszelkich towarów, informacji lub usług oferowanych za pośrednictwem Platformy lub sieci internet w ogólnym rozumieniu oraz BlueCloud nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty lub szkody wynikające w bezpośredni lub pośredni sposób z takich transakcji.

12.    BlueCloud nie udziela gwarancji, że Platforma będzie działała nieprzerwanie i bez zakłóceń lub błędów, ani że defekty Platformy zostaną naprawione. Platforma oraz oprogramowanie są udostępniane w stanie w dostępnej postaci.

13.    Udostępniający, jak również administrator serwera zastrzegają sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Platformy w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

14.    O każdej planowanej, bieżącej konserwacji serwera/oprogramowania i wynikającej z tego faktu przerwie technicznej, Udostępniający poinformuje Użytkowników poprzez komunikat na Platformie/wiadomość e-mail.

15.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Internet sam w sobie zawiera nieocenzurowane treści o naturze pornograficznej lub treści mogące być w jakiś sposób obraźliwe dla Użytkownika. Dostęp do tego typu treści jest na własne ryzyko użytkownika. BlueCloud w żaden sposób nie kontroluje tego typu materiałów i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

16.    W żadnych okolicznościach BlueCloud nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody (w tym, ale nie wyłącznie, szkody w postaci utraconych zysków, przerwy w działalności gospodarczej, starty programów lub informacji, itp.) wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Platformy, lub wszelkich informacji lub transakcji udostępnionych na Platformie lub pobranych z Platformy, nawet jeżeli BlueCloud lub jej upoważnieni przedstawiciele zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, ani za jakiekolwiek roszczenia związane z błędami, uchybieniami lub innymi nieprawidłowościami w ramach Platformy lub materiałami lub informacjami pobranymi za pośrednictwem Platformy.

17.    Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności, do wnoszenia sprzeciwu wobec roszczeń i do niewnoszenia roszczeń wobec BlueCloud i członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców z tytułu jakichkolwiek strat, wydatków, szkód i kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej w godziwej wysokości, wynikających z naruszenia niniejszego Regulaminu lub wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Platformy (w tym niedbałego lub niewłaściwego zachowania) osobiście lub za pośrednictwem osoby korzystającej z Platformy przy wykorzystaniu konta Użytkownika w Plaformie.

 

§4 Prawa autorskie

1.       Zawartość Platformy, w tym jej treść, kształt i konstrukcja, jak również materiały zamieszczone na Platformie podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. Wyłącznym właścicielem praw autorskich i znaków towarowych są BlueCloud lub osoby, podmioty będące autorami poszczególnych materiałów.

2.       Platforma w całości, jak i w części (w szczególności w postaci tekstów, dokumentów, plików, zdjęć, filmów), nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny), w szczególności poprzez kopiowanie, fotokopiowanie, nagrywanie na wszelkiego rodzaju nośniki danych lub przy użyciu innych systemów i środków, bez wyraźnej zgody BlueCloud, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

3.       Użytkownik może drukować lub pobierać materiały z Platformy wyłącznie na swój prywatny, niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że nie narusza żadnych praw autorskich i innych praw własności.

4.       Użytkownik zobowiązuje się do przekazania na rzecz BlueCloud (na potrzeby Platformy edukacyjnej Akademia BlueCloud) niewyłącznej, wolnej od honorariów autorskich, ważnej na całym świecie, wieczystej licencji, z prawem do przekazywania kolejnych licencji, reprodukcji, dystrybucji, transmisji, tworzenia materiałów pochodnych, publikacji i publicznej prezentacji w odniesieniu do wszelkich materiałów i innych informacji (w tym, ale nie wyłącznie, koncepcji tam zawartych dotyczących nowych lub udoskonalonych produktów lub usług), które Użytkownik umieści w publicznie dostępnych miejscach Platformy (takich jak repozytoria wiedzy, fora, czaty i grupy dyskusyjne) w dowolnej formie i we wszelkich mediach obecnie nieznanych lub powstałych po zawarciu niniejszej Umowy. Użytkownik udziela również BlueCloud prawa do wykorzystania danych osobowych Użytkownika w odniesieniu do materiałów dostarczonych i innych informacji, a także w odniesieniu do wszystkich materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych z tym związanych. Ponadto zobowiązuje się nie wnosić roszczeń względem BlueCloud w odniesieniu do wszelkich domniemanych lub faktycznych naruszeń lub uchybień dotyczących jakichkolwiek praw własności intelektualnej w ramach kontaktów z Platformą.

 

§5 Usuwanie konta i rezygnacja z dostępu do Platformy

1.       Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z zasobów Platformy w każdym czasie poprzez usunięcie swojego konta. W przypadku usunięcia konta przez Użytkownika. Usunięcie odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe na adres ………………….

 

§6 Dane osobowe

1.       Dokonując rejestracji na Platformie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. z 1997 roku nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

2.       Operatorem Platformy Akademia BlueCloud (zwanej dalej Platformą) oraz administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Platformy jest BlueCloud Sp. z o.o. z siedzibą w 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 45A, NIP: 6751460515, REGON: 122395403 (zwana dalej Udostępniającym).

3.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie oraz dla spełnienia zadość ustawowym celom. Z uwagi na poszanowanie prywatności Użytkowników Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji do minimum wymaganego do świadczenia Usług poprzez Portal na wysokim poziomie.

4.       Dane osobowe Użytkownika są niezbędne dla celów rejestracji w Platformy. Dane osobowe Użytkownika są niezbędne w procesie udzielnia dostępu do zasobów Platformy.

5.       Użytkownik ma prawo wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych.

6.       Udostępniający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Udostępniający oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

7.       Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Udostępniającego zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej tutaj: https://...........................

 

§7 Zmiany Regulaminu

1.       Udostępniający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na Platformie oraz drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkowników.

2.       Udostepniający poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na Platformie informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie. Dodatkowo Usługodawca wyśle do Usługobiorców stosowną informację na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail.

3.       Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.

4.       Korzystanie przez Użytkowników z Platformy  po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.

5.       Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na Platformie i wysłania stosownej informacji do Usługobiorców.

§8 Postanowienia końcowe

1.       Niniejszy Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.

2.       Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem ……………………

3.       W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.       Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się w formie pisemnej bądź elektronicznej. W przypadku komunikacji pisemnej wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres Udostępniającego. Po otrzymaniu korespondencji pisemnej Udostępniający udzieli odpowiedzi na adres podany w piśmie Użytkownika. W przypadku komunikacji elektronicznej Udostępniający będzie wysyłał Użytkownikowi informacje na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.

5.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Platformie.

6.       Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

7.       Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Udostępniającego usługi dostępu do Platformy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo dla Udostępniającego sąd powszechny.

8.       Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

9.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

10.   Użytkownik Platformy zobowiązany jest do bieżącego zapoznania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.


Ostatnia modyfikacja: wtorek, 17 marzec 2020, 13:48
Last modified: Thursday, 19 March 2020, 3:45 PM